Zakotvení v křesťanství

Osobní důraz J. Koppa na chápání zenové cesty jako cesty k prohloubení své křesťanské cesty je zřetelný na zdůrazňování výzvy jeho japonského zenového mistra Kôuna Yamady Roshi: „Když budeš dále meditovat, staneš se lepším knězem.“ Obdobně zdůrazňuje a často opakuje i výzvu svého mistra: „Musíš realizovat, že Ježíš Kristus je v tobě.“ Tato věta je prostým vyjádřením motivu J. Koppa pro zenovou kontemplaci. 
 
Nasměrování J. Koppa na realizaci Krista v nás se projevuje i jeho zdůrazňováním slova „v/ve“. Poukazuje na časté užívání tohoto slova v Písmu svatém. Odkazuje se na výroky s „v/ve“, např. „…kdo zůstává ve mně a já v něm…“ (J 15,5-10), „...potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus“  (Ko 3, 11), „zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“  (Ko 3, 3).
 
Zakotvení J. Koppa v křesťanství je dále zřetelné na jeho poctivé snaze o interpretaci zkušeností, které získal na své zenové cestě, do kontextu křesťanské víry. Snaží se jasně distancovat od synkretismu. Jasně rozlišuje buddhistickou interpretaci zenové cesty a interpretaci křesťanskou, tam, kde je to potřeba, tedy u témat, kde se tyto interpretace neshodují. Jsou to přirozeně převážně témata týkající se osoby Ježíše Krista.
J. Kopp píše ve své knize podrobně a otevřeně o obou směrech, jimiž může zenová cesta křesťana vést, tedy hlouběji do tajemství křesťanství a církve ale i z církve ven. Důležitá je motivace meditujícího křesťana, ale svou roli hraje samozřejmě i prostředí a lidé, kteří tvoří společenství zenové meditace. 
 
Z průběhu týdenních duchovních cvičení vedených J. Koppem a jeho nástupci je jasně viditelné přiznání se ke křesťanské tradici (každodenní slavení mše svaté, modlitby před a po jídle, před první a po poslední meditaci dne), ale zároveň i otevřenost pro účastníky jiných vyznání. Navíc, samotný fakt, že tato duchovní cvičení se konají na půdě biskupského exercičního domu a že J. Kopp je místním biskupem od roku 1972 pověřen vedením těchto kurzů / exercicií zenové kontemplace, ukazuje na jasné zakotvení v křesťanství. J. Kopp sám píše ve své knize o své zkušenosti, že mnohé lidi vede právě cesta zenové meditace zpět a / nebo hlouběji a opravdověji ke křesťanství.